Onderzoekfilter

Bureaus en Companies die marktonderzoek doen moeten het Onderzoekfilter afnemen wanneer ze onaangekondigd telefonisch marktonderzoek gaan doen. Wanneer een bedrijf onaangekondigd telefonisch marktonderzoek doet zonder het Onderzoekfilter te raadplegen handelt het onderzoekbureau in strijd met de algemeen aanvaarde gedragscode voor statistisch onderzoek.

Consumenten die ten onrechte toch benaderd worden kunnen een klacht indien bij het Data & Insights Network, dat het Onderzoekfilter beheert. (info@dinetwork.nl) Een onafhankelijke klachtencommissie zal deze klacht vervolgens in behandeling nemen.

Consumenten kunnen in het Onderzoekfilter aangeven dat zij niet meer benaderd willen worden als het gaat om onaangekondigd telefonisch marktonderzoek. Consumenten kunnen zich via Onderzoekfilter.nl registreren en zullen dan niet meer benaderd worden om mee te doen aan onaangekondigd telefonisch marktonderzoek. Deze registratie is gratis en iedere ingeschrevene krijgt iedere 4 jaar een herinnering per email om de registratie te verlengen.

Kosten Onderzoekfilter voor bedrijven*

Het Data & Insights Network biedt de volgende drie mogelijkheden voor haar afnemers van het Onderzoekfilter aan:

Leden D&IN:
• Eenmalige ontdubbeling – € 354,-
• Single user – € 1.205,-
• Multi user – € 3639,-

Niet-leden D&IN:
• Eenmalige ontdubbeling – € 508,-
• Single user – € 2.191,-
• Multi user – € 5.245,-

* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Voor de aanvraag van een licentie voor 2024 ontvangen wij graag de naam en het e-mailadres van een door de directie geautoriseerde persoon op onderzoekfilter@dinetwork.nl. Binnen 3 werkdagen wordt dan toegang tot de portal van het Onderzoekfilter verleend. Hier kan het meest recente Onderzoekfilterbestand worden gedownload of een telefoonbestand ontdubbeld.

Eenmalig gebruik van het filter 

Voor die bureaus die slechts een enkele keer onaangekondigd telefonisch onderzoek uitvoeren is dit een uitkomst. De procedure is simpel. Stuur het te ontdubbelen bestand op naar info@dinetwork.nl en binnen 3 werkdagen wordt het ontdubbelde bestand weer retour gestuurd. Overige vragen: onderzoekfilter@dinetwork.nl.

Buitenlandse onderzoekbureaus en Nederlandse regelgeving

Is een buiten Nederland gevestigd marktonderzoekbureau, dat vooraf onaangekondigd, telefonisch marktonderzoek in Nederland verricht, verplicht om het Onderzoekfilter te gebruiken?

Indien de opdrachtgever van het buitenlandse marktonderzoekbureau in Nederland is gevestigd, dan is de opdrachtgever c.q. het buitenlandse marktonderzoek bureau verplicht om het Onderzoekfilter te gebruiken. Immers de Nederlandse wet- en regelgeving, waar de Gedragscode voor onderzoek en statistiek een onderdeel vanuit maakt, is van toepassing omdat de opdrachtgever is gevestigd in Nederland.

Voor in het buitenland gevestigde onderzoekbureaus geldt de analogie met de Telemarketingbranche. Nederland kent een Bel-me-niet register tegen outbound telemarketing. Dit Bel-me-niet register dient ook te worden geraadpleegd door adverteerders (en bureaus) die vanuit het buitenland naar Nederland bellen. Bij de parlementaire behandeling is expliciet bij de vraag stil gestaan of het juridisch mogelijk is om het Bel-me-niet register te verplichten aan bedrijven die buiten Nederland zijn gevestigd. In het originele wetsvoorstel stond namelijk dat het Bel-me-niet register alleen diende te worden gebruikt door bedrijven gevestigd in Nederland. Bij Amendement 10 van het lid Aptroot is toen het wetsvoorstel ten aanzien van het de werking van het Bel-me-niet register aangepast in die zin, dat dit niet beperkt is tot bedrijven in Nederland.
De Staatssecretaris was daar toen op tegen omdat hij dat in strijd achtte met de Dienstenrichtlijn. De Raad van State heeft hier een Advies over uitgebracht en gesteld dat het verplichten om het Bel-me-niet register te gebruiken bij grensoverschrijdende outbound telemarketing niet in strijd is met de Dienstenrichtlijn. De Dienstenrichtlijn laat toe dat de Nederlandse overheid in het kader van consumentenbescherming dergelijke regels van toepassing verklaart wanneer een Nederlandse abonnee (of gebruiker) wordt gebeld. Ergo buitenlandse bedrijven dienen het Bel-me-niet register te gebruiken en dat is niet in strijd met het vrij verkeer van diensten (Dienstenrichtlijn).

Analoog hieraan kan worden gesteld dat een marktonderzoekbureau (of opdrachtgever) zich verplicht om in geval van niet vooraf aangekondigd telefonisch marktonderzoek, het Onderzoekfilter te gebruiken.

Wanneer het onderzoeksbureau buiten de Europese Unie is gevestigd en vanuit een land binnen de Europese Unie persoonsgegevens ontvangt, dan is er ook nog een issue met mogelijk verboden grensoverschrijdend gegevensverkeer.

Indien een onderzoekbureau ten onrechte geen gebruik maakt van het Onderzoekfilter dan bestaat er de mogelijkheid dat de betrokken consument daar een klacht over indient bij de onafhankelijke Beroepscommissie.

Veelgestelde vragen

Wat is de looptijd van het contract?

De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd.

Wat zijn de voorwaarden van deelname?

Het Data & Insights Network en de afnemer zijn gerechtigd om na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging deze overeenkomst per 1 januari van het volgende jaar te beëindigen. Hiervoor moet de overeenkomst voor 1 oktober van het lopende jaar worden opgezegd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Is het product alleen voor leden?

Nee, zowel leden als niet-leden kunnen het Onderzoekfilter afnemen wanneer ze telefonisch marktonderzoek gaan doen. Ze sluiten vooraf een contract af met het Data & Insights Network.