Krachtenbundeling, inspiratie en grip

Het Data & Insights Network verbindt iedereen die zich professioneel bezighoudt met human data, insights en onderzoek, biedt kennis & inspiratie en borgt & versterkt de kwaliteit van data en de inzichten die daaruit voortkomen. D&IN draagt bij aan een sterke positie van de branche door inzicht in menselijk gedrag bij het vormen van beleid en het nemen van beslissingen in organisaties relevant en betekenisvol te maken.

 

Onze kerngebieden

Competence

Het aanleveren van data of insights is niet genoeg. Opdrachtgevers verwachten een bekwaam iemand die met ze meedenkt, een opinie heeft, opties aandraagt en raad kan geven boven op de geanalyseerde resultaten. Iemand die zich als partner profileert en helpt met het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Dit vraagt soms om de ontwikkeling van competenties en vaardigheden, zoals vraagtechnieken, empathie, omgaan met weerstand, onderhandelen, relationele vaardigheden en meer.

Insights management

Insights worden gecreëerd door de verschillende data (interne, externe- en survey data) met elkaar te verbinden. Het belangrijkste probleem is dat gegevensbronnen vaak verschillende, niet verbonden databases zijn en nauwelijks toegankelijk. Om te kunnen verbinden is een gestructureerd kennissysteem onmisbaar. Dit geeft de mogelijkheid om intelligentie te genereren om bestaande rapporten toegankelijker en beter doorzoekbaar te maken. Met behulp van Machine Learning en Data Science-technieken kunnen verschillende bronnen, ondanks verschillende structuren, ontbrekende waarden of andere complexiteiten, met elkaar worden verbonden.

Insights & analytics

Het vakgebied Insights Management ontwikkelt zich op allerlei terreinen en raakt steeds meer versnipperd. Het vak kent enerzijds meer specialismen dan ooit, terwijl goede basiskennis (zoals statistiek, steekproeven, vraagtechnieken, etc.) ook essentieel blijft voor het trekken van de juiste conclusies op basis van de beschikbare data. We helpen insights professionals op de hoogte te blijven van de nieuwste methoden en technieken en voorziet waar nodig in goede (basis)kennis om deze effectief in te kunnen zetten om zo relevante en betrouwbare insights te genereren.

Datakwaliteit

Om beslissingen te kunnen nemen op basis van klantdata is het van groot belang dat de data van de juiste kwaliteit is. Waar komt de data vandaan en hoe zijn ze verkregen? Hoe kan de datakwaliteit worden gehandhaafd als data aan elkaar gekoppeld worden? Er is enerzijds behoefte aan ‘garanties’ (indekken) en anderzijds is er de dreiging van nepnieuws en nepgegevens. We helpen bij het vaststellen en beschrijven van processen van dataverzameling, in samenwerking met externe datapartners. Op basis hiervan kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt om de kwaliteit van de verzamelde data te borgen.

Databeveiliging

De aandacht voor informatiebeveiliging wordt groter en zal, mede door steeds strengere regelgeving op dit gebied, de komende jaren alleen maar toenemen. Voor het Data & Insights Network ligt binnen dit kerngebied de focus niet alleen op wet- en regelgeving, ICT en fysieke beveiliging, maar ook op in- en externe contractpartijen en assetmanagement. Organisaties die gebruik maken van data en eventueel data uitwisselen met anderen, dienen deze informatie goed te beveiligen en regelen wie er toegang heeft tot deze data.
We adviseren bij de organisatie van procedures en afspraken over zowel de fysieke beveiliging als de digitale beveiliging van klantdata.

Datamanagement

De wereld digitaliseert snel, waardoor steeds meer consumenten- en klantdata geanalyseerd en geïnterpreteerd dient te worden om de juiste insights te leveren. Het liefst real-time want wat gisteren nog nieuw was is, is vandaag alweer verouderd. Het Data & Insights Network kan je helpen bij het verstandig en efficiënt managen van alle relevante data(stromen), in de context van commerciële bedrijfsvoering, om zo een optimale besluitvorming te faciliteren.

Privacy, legal & integrity

Het Data & Insights Network geeft je handvatten voor het verwerken van persoonsgegevens voor statistische analyse die zijn verzameld in een relatie tussen een organisatie en een klant. De privacy van klanten en het bewaren van hun gegevens is bij wet geregeld en de Data & Insights Network Integriteitscode is erkend door de Autoriteit Persoonsgegevens. We praten je graag bij over de meest actuele wet-en regelgeving en helpen je deze adequaat toe te passen binnen de organisatie en in de samenwerking met derden.

  • Data Science & Analytics
  • Healthcare
  • Education
  • Sensory Research
  • Insights Experts
  • Users Network
  • Young Professionals (SMART)

Network Data Science & Analytics

Network Healthcare

Network Education

Network Sensory Research

Network Insights Experts

Users Network

Network Young Professionals (SMART)

Het vakgebied van dataverzameling en inzicht-ontwikkeling is het afgelopen decennium uitgebreid met nieuwe databronnen en vaardigheden om dergelijke inzichten te ontwikkelen. Als Network stellen wij ons ten doel dit vakgebied te ondersteunen en te promoten. Hierbij ligt een actieve focus op kwaliteit, op het ontwikkelen van kennis en op wet- en regelgeving.

Hét netwerk van marktkennisprofessionals in de zorgsector dat het gebruik van markt- en klantinzichten stimuleert ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming in die zorg. Onze members zijn werkzaam bij zorginstellingen, farmaceutische ondernemingen en onderzoekbureaus in de gezondheidszorg.

Als netwerk willen we  de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen. Ons doel is onder andere het bewerkstelligen van een uitruil van kennis, innovaties en modificaties vanuit de theorie en de praktijk respectievelijk onderwijs(promoties/scripties) en onderzoekbureaus. Onze members zijn vertegenwoordigers van het HBO en WO.

Wij zien onszelf als een discussieplatform voor en over sensorisch/consumenten onderzoek, met als doel het waarborgen van kwaliteit en het stimuleren van kennisuitwisseling. Onze members zijn voornamelijk afkomstig zijn uit de voedingsmiddelenindustrie, academische instellingen, hogescholen en onderzoeksinstituten.

Als netwerk streven wij naar verbinding tussen vakgenoten. Als member blijf je op de hoogte, raak je geïnspireerd, praat je mee en deel je jouw visie op ontwikkelingen in onze branche. Onze focus ligt naast kennisdelen op kwaliteit, belangenbehartiging en opleidingen.

Het digitale tijdperk brengt ons enorme hoeveelheden informatie én roept tegelijkertijd ook ingewikkelde vragen op. Het Users Network biedt Insights Professionals de mogelijkheid hun ervaringen te delen met collega’s uit andere organisaties.

Ons netwerk is SMART wat letterlijk staat voor Starting Marketing And Research Talent. Hét netwerk voor startende talenten op het gebied van data, insights en analytics. Een ontmoetingsplaats voor actieve en enthousiaste gebruikers en leveranciers. Ons netwerk brengt betrokken, inspirerende en veelzijdige mensen uit hetzelfde vakgebied bijeen en werkt horizonverbredend.

Wil je meer informatie over of je aansluiten bij een van onze Networks? Neem dan even contact met ons op via onderstaande button.

Meer informatie
Weet meer en
Weet het eerder

Als lid heb je toegang tot een schatkamer aan kennis en kun je altijd bellen voor advies of vragen.

Sluit je aan