Wie is het Data & Insights Network en wat doen wij?

Het Data & Insights Network is een betrouwbaar en deskundig kenniscentrum voor strategische, tactische en organisatorische uitdagingen op het gebied van data, analytics en insights. Aangesloten professionals en gebruikers kunnen bij het Network terecht met al hun vragen. 

Het Data & Insights Network is bij het uitvoeren van haar taken als vereniging meestal Verwerkingsverantwoordelijke en soms Verwerker.

Het Data & Insights Network is Verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen gegevensverwerkingen zoals het eigen CRM-systeem van leden, deelnemers aan cursussen en evenementen, docenten en dienstverleners en ontvangers van een van de (digitale) nieuwsbrieven en bezoekers aan de website en bezoekers die zich afmelden bij www.onderzoekfilter.nlwww.wifi-me-niet.nl en www.tel-me-niet.nl. Daarnaast verwerkt Het Data & Insights Network persoonsgegevens van haar personeelsleden.

Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker?

Wanneer je een vraag hebt over de bescherming van persoonsgegevens door het Data & Insights Network is het noodzakelijk om eerst vast te stellen of het Data & Insights Network een Verwerkingsverantwoordelijke is. Want vragen kunnen alleen worden beantwoord door het Data & Insights Network als Verwerkingsverantwoordelijke. Als het gaat om vragen aan het Data & Insights Network als Verwerker dan zal het Data & Insights Network je doorverwijzen naar de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke.

Het Data & Insights Network neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in acht en dit privacy statement en voor zover toepasselijk haar Integriteitscode. Dit privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens schriftelijk verkregen dan wel via de website, apps en andere mobiele (rand)apparatuur.

Het Data & Insights Network als Verwerkingsverantwoordelijke

Het Data & Insights Network, gevestigd aan de Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam, telefoonnummer 020 5810710 / info@dinetwork.nl is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement. Wil je contact met het Data & Insights Network als Verwerker dan kun je daarvoor overigens dezelfde contactgegeven gebruiken.

Het is voor het Data & Insights Network belangrijk om over recente en complete gegevens te beschikken van haar contacten. Alleen dan kan het Data & Insights Network haar werkzaamheden naar behoren uitvoeren. Bijvoorbeeld: Wanneer je bepaalde gegevens niet wenst te geven, zoals een telefoonnummer voor het www.onderzoekfilter.nl dan kan het Data & Insights Network niet registreren dat je geen deel wilt uitmaken van vooraf onaangekondigd telefonisch marktonderzoek.

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende grondslagen en voor de volgende doeleinden:

Grondslag uitvoering overeenkomst
Leden, ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, het verlenen van leden services, het toesturen van informatie over de activiteiten van het Data & Insights Network en de Data & Insights Academy, het voeren van een financiële administratie.

Grondslag uitvoering overeenkomst
Deelnemers aan cursussen en evenementen, docenten, dienstverleners werkzaam ten behoeve van het Data & Insights Network en de Data & Insights Academy of waarmee het Data & Insights Network overleg voert om werkzaamheden uit te voeren. Op basis van deze grondslag wordt ook het Register voor Permanente Educatie bijgehouden en toegankelijk gemaakt, relatiebeheer en de financiële administratie uitgevoerd. Onder deze grondslag worden ook persoonsgegevens verwerkt van personeelsleden in het kader van human resources.

Grondslag het gerechtvaardigd belang
Ontvangers van (digitale) nieuwsbrieven en bezoekers aan de www.datainsightsnetwork.nl en www.dailydatabytes.nl. Het informeren van ontvangers en bezoekers van de website over beschikbare informatiebrochures, relatiebeheer en/of aangevraagde of gedownloade white papers of worden met toestemming van de betrokkene ter beschikking gesteld aan de docenten van wie de betrokkene een cursus of evenement heeft bijgewoond. Het Data & Insights Network heeft een gerechtvaardigd belang om op deze wijze in contact te komen met beroepsgroep en haar leden bestand te vergroten.

Grondslag het gerechtvaardigd belang
De persoonsgegevens van alle betrokkenen kunnen door het Data & Insights Network voor statistisch marktonderzoek en data analytics onderzoek ten behoeve van managementinformatie worden gebruikt. Daarnaast worden gegevens verzameld over de effectiviteit en bereikbaarheid van de website/websites. Het Data & Insights Network heeft een gerechtvaardigd belang om haar activiteiten af te stemmen op de vakmatige ontwikkelingen en de vraag naar deze informatie door betrokkenen. Hiermee doet het Data & Insights Network aan ledenbehoud en leden werving.

Grondslag toestemming
Deze grondslag is van toepassing bezoek aan website of gebruik van een App het bij wet verplicht is om toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde cookietechnologie zoals bij het maken van profielen. Tevens wordt het e-mailadres alleen gebruik voor het toesturen, door het Data & Insights Network, van informatie over evenementen, bijeenkomsten, speciale seminars of opleidingen van het Data & Insights Network zelf. Het Data & Insights Network kan ook evenementen, bijeenkomsten, speciale seminars of opleidingen van derden in haar e-mail nieuwsbrief onder jouw aandacht brengen.

Grondslag wettelijk voorschrift
Het Data & Insights Network heeft een Integriteitscode, waarin opgenomen de Gedragscode voor statistisch onderzoek en de Gedragscode voor data analytics onderzoek, opgesteld op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (deze Integriteitscode wordt op dit moment gereed gemaakt voor indiening bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als uitvloeisel uit deze Integriteitscode wordt aan consumenten de mogelijkheid geboden om zich af te melden in opt-out bestanden voor:

• Vooraf onaangekondigd telefonisch marktonderzoek (www.onderzoekfilter.nl)
• Passantentellingen (www.tel-me-niet.nl of www.wifi-me-niet.nl)

Het Data & Insights Network verstrekt deze bestanden aan de leden die onaangekondigd telefonisch marktonderzoek doen en/of passantentellingen, of ontdubbelt op verzoek van de leden bestanden van leden hiermee, in haar eigen datacenter.

Toestemming en Toestemming intrekken

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming kan deze toestemming altijd door de betrokkene zelf worden ingetrokken. Zo kan toestemming voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief worden ingetrokken via de ‘unsubscribe link’ die is opgenomen. In alle andere omstandigheden kun je contact opnemen met het Data & Insights Network. Na toestemming van de betrokkene kan een e-mailadres ter beschikking worden gesteld aan docenten van wie de betrokkene een cursus of evenement heeft bijgewoond.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Data & Insights Network?

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegeven door gebruik te maken van onze diensten, door verschillende eerder genoemde websites van het Data & Insights Network te bezoeken of verschillende digitale nieuwsbrieven te ontvangen of omdat deze gegevens door jezelf aan het Data & Insights Network verstrekt zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Data & Insights Network neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over betrokkenen die aanzienlijke gevolgen of rechtsgevolgen kunnen hebben voor betrokkenen.

Hoe lang bewaart het Data & Insights Network persoonsgegevens?

Het Data & Insights Network bewaart de gegevens van overeenkomsten altijd voor een periode van tien jaar om te kunnen voldoen aan wettelijk bewaartermijnen. Wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de overige doelstellingen om persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Data & Insights Network verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer je het Data & Insights Network daarvoor toestemming geeft.
het Data & Insights Network deelt de gegevens in het www.onderzoekfilter.nl met leden en onderzoeksbureau die telefonisch marktonderzoek doen zonder dat vooraf aan te kondigen.

Als je jouw smartphone of andere randapparatuur tegen passantentellingen heeft laten blokkeren bij het Data & Insights Network via www.tel-me-niet.nl of www.wifi-me-niet.nl deelt het Data & Insights Network deze gegevens met leden en onderzoeksbureaus die passantentellingen uitvoeren.
Wanneer de betrokkene (bijvoorbeeld een cursist of deelnemer aan een workshop of event) toestemming heeft gegeven kunnen persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres ter beschikking, worden gesteld aan docenten van wie de betrokkene een cursus of evenement heeft bijgewoond zodat de docent contact kan opnemen of cursus – of ander achterliggend materiaal, kan toesturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Het Data & Insights Network gebruikt functionele en analytische cookies, zonder profielen van de bezoekers van de website op te bouwen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Het Data & Insights Network gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij het eerste bezoek aan de website van het Data & Insights Network heeft het Data & Insights Network jou al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je, indien wettelijk noodzakelijk, toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Bekijk hier de cookieverklaring van het Data & Insights Network.

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie hiervoor de helpfunctie van uw browser, onder ‘geschiedenis wissen’.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, maken van bezwaar, recht op gegevensoverdracht, blokkering, onderzoeksfilter.

Eenieder over wie het Data & Insights Network als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kun je deze gegevens laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht, waardoor je de gegevens die het Data & Insights Network verwerkt op grond van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wil je jouw gegevens bij het Data & Insights Network in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens tegen verder (commercieel) gebruik te blokkeren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Wil je jouw gegevens blokkeren voor iedere vorm van benadering met specifieke aanbiedingen, inschrijfkortingen op seminars etc., stuur dan een e-mail naar info@dinetwork.nl onder vermelding van ‘blokkeringen gegevensverwerking’.

Beveiliging

Het Data & Insights Network neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, tegen te gaan. Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Incidenteel gebruikt het Data & Insights Network hulp bij het verwerken van gegevens een organisatie in India. Met deze organisatie heeft het Data & Insights Network een EU Standard Contractual Clauses document getekend ter waarborging van de bescherming van persoonsgegevens.

Indien je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dinetwork.nl  

Data & Insights Network en andere websites

Op de website van het Data & Insights Network kun je links naar andere websites aantreffen. Het Data & Insights Network kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Data & Insights Network als Verwerker

Het vorenstaande is van toepassing wanneer het Data & Insights Network zelf, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. Het Data & Insights Network verricht verder werkzaamheden voor haar opdrachtgevers. Het is aan de opdrachtgever om te zorgen voor voorwaarden (privacy statement) waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt, immers de opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke en het Data & Insights Network de Verwerker. Het privacy statement van het Data & Insights Network is dan niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de opdrachtgever een eigen privacy statement.

Vragen en klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van het Data & Insights Network of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt door het Data & Insights Network, dan kun je deze richten aan: info@dinetwork.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Wijzigingen

Het Data & Insights Network behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien het Data & Insights Network een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop het Data & Insights Network jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zal dit kenbaar worden gemaakt via een berichtgeving op onze website en in (digitale) nieuwsbrief.

Amsterdam, 1 februari 2023

Contactgegevens
VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
info@dinetwork.nl