Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van het Data & Insights Network(D&IN) vastgesteld door het Bestuur van de D&IN, voorheen MOA,  op 19 juni 2020.

De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34135587.

Download onze Algemene Voorwaarden

**English version below**

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte en/of opdracht en/of overeenkomst hierna aan te duiden als “Opdracht” ter zake te verrichten statistisch- / data analytics- / markt-onderzoek /respondent selecties in de ruimste zin des woords, hierna aan te duiden als ‘Onderzoek’ , tussen het bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Data & Insights Network aangesloten statistische- / marktonderzoek- en/of selectiebureau, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en de (potentiële) opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de Opdracht waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard door Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitgesloten tenzij de (gedeeltelijke) toepasselijkheid daarvan naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.

 

1.3 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet-afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling volgt.

 

1.4 Iedere Opdracht vindt plaats met inachtneming van de zelfregulering welke krachtens verenigingsrecht bindend is voor de leden van het Dta & Insights Network gepubliceerd op de website www.datainsightsnetwork.nl. Voorts zullen opdrachten nimmer in strijd zijn met dwingend voorgeschreven bepalingen van de internationale zelfregulering van ICC/ESOMAR.

 

2. Onderzoeksbriefing

2.1 Opdrachtnemer dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de doelstellingen van Opdrachtgever met de Opdracht.

 

2.2 Onderzoeksvoorstellen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij gerechtigd is alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, waaronder adresmateriaal, voor Onderzoek aan te doen wenden.

 

2.3 Alle informatie die in het kader van het onderzoek, hieronder begrepen de informatie tijdens de onderzoek briefing, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook voor de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever informatie van Opdrachtnemer heeft ontvangen, zoals maar niet beperkt tot onderzoeksvoorstellen en offertes en de Opdracht niet aan Opdrachtnemer wordt gegeven.

 

3. Onderzoeksvoorstellen en offertes

3.1 Alle onderzoeksvoorstellen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een Opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra Opdrachtnemer, na het bereikt zijn van overeenstemming over het onderzoeksvoorstel, de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met medeweten van Opdrachtgever met de uitvoering van het onderzoek is begonnen.

 

3.2 Opdrachtnemer kan voor het doen van een onderzoeksvoorstel kosten in rekening brengen, mits dit van tevoren met Opdrachtgever is overeengekomen.

 

3.3 Indien Opdrachtgever bij meer dan één (potentiële) Opdrachtnemers een aanvraag heeft gedaan voor het uitbrengen van een onderzoeksvoorstel, is Opdrachtgever verplicht alle (potentiële) opdrachtnemers te informeren over het aantal aanvragen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet mocht nakomen en geen opdracht aan Opdrachtnemer wordt verleend, is Opdrachtgever alle kosten verschuldigd die Opdrachtnemer heeft gemaakt in verband met het doen van het onderzoeksvoorstel.

 

3.4 Door Opdrachtnemer aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende vier maanden na het aanbod niet worden verhoogd, tenzij de uitvoering van het onderzoek door toedoen van Opdrachtgever niet kan plaatsvinden binnen de in het onderzoeksvoorstel vermelde periode of Opdrachtnemer zich het recht van verhoging heeft voorbehouden.

 

3.5 Alle in offertes vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij vertrouwd mag worden. De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen.

 

4.3 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van onderzoeksuitkomsten door Opdrachtgever of derden en tegen aanspraken ter zake daarvan van derden zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren.

 

5. Levertijd en planning

5.1 Overeengekomen levertijden zijn niet verbindend bij vertraging wegens onvoorziene omstandigheden die samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de Opdracht of met andere omstandigheden waarmee noch Opdrachtnemer, noch Opdrachtgever, bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs rekening behoefde te houden. Indien Opdrachtnemer een vertraging voorziet, zal hij Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.

 

5.2 Indien Opdrachtgever in de overeengekomen tijdsplanning een wijziging wenst aan te brengen, zal Opdrachtnemer daaraan medewerken, mits Opdrachtgever hierover tijdig met Opdrachtnemer in overleg treedt en voorts onder de voorwaarde dat, afhankelijk van de omstandigheden van het desbetreffende geval, deze medewerking in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Wanneer Opdrachtgever afwijkt van de geplande veldwerkdata, is Opdrachtnemer gerechtigd de als gevolg van de door Opdrachtgever gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Tenzij over de hierna te noemen termijn schriftelijk een afwijkende afspraak mocht zijn gemaakt, zal Opdrachtgever te allen tijde tenminste tien (10) werkdagen voor het geplande aanvangstijdstip van het veldwerk eventuele afwijkingen in de overeengekomen tijdsplanning kenbaar dienen te maken. Mocht Opdrachtgever deze termijn niet in acht nemen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot volledige betaling van de voor het veldwerk overeengekomen vergoeding. Op deze vergoeding komen eventuele vervangende inkomsten in mindering.

 

6. Wijzigingen/meerwerk

6.1 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van het onderzoek wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering kunnen worden gebracht, overeenstemming wordt bereikt.

 

6.2 Het is Opdrachtnemer nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een onderzoek zonder dat Opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

 

6.3 Indien Opdrachtnemer meer werkzaamheden dient te verrichten dan is voorzien in het aan de Opdracht ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal hij hierover in overleg treden met Opdrachtgever. De door Opdrachtnemer te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten, is veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtnemer dan wel doordat Opdrachtnemer een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. De hoogte van de met de bewuste aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoeding zullen partijen in overleg vaststellen.

 

7. (Tussentijdse) beëindiging van de Opdracht/opschorting en ontbinding van de Opdracht

7.1 Indien als gevolg van een oorzaak die Opdrachtnemer kan worden toegerekend de Opdracht niet wordt uitgevoerd conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, met inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen, in de gelegenheid stellen de Opdracht alsnog deugdelijk uit te voeren. Opdrachtgever is alleen dán niet gehouden Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid te stellen, indien zulks in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verlangd. Extra kosten die Opdrachtnemer na in gebreke te zijn gesteld dient te maken, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Uitsluitend indien ook na ingebrekestelling de tekortkoming van Opdrachtnemer voortduurt, is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht te annuleren.

 

7.2 Indien Opdrachtnemer als gevolg van een oorzaak die Opdrachtgever kan worden toegerekend, de Opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen schriftelijk in gebreke stellen en Opdrachtgever aanbieden de Opdracht alsnog uit te voeren, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De extra kosten die Opdrachtnemer in dit verband maakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever van genoemd aanbod geen gebruik maakt, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer als gevolg van het niet uitvoeren van de opdracht geleden schade te vergoeden. Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien overigens Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

 

7.3 Indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopig) surséance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De in een onderzoeksvoorstel en/of offerte vermelde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders is aangegeven. Kosten die Opdrachtnemer in rekening van Opdrachtgever kan brengen, dienen door Opdrachtnemer desgevraagd op hoofdlijnen te worden gespecificeerd.

 

8.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Na deze vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen jegens Opdrachtnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van 15% van de vordering. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

 

9. Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten (waaronder het auteursrecht) op het volgende (onderzoek)materiaal blijven berusten bij Opdrachtgever/worden aan Opdrachtgever overgedragen:

  1. door Opdrachtgever verstrekte vragenlijsten, instructies, specificaties, gegevensbestanden en andere informatie die door Opdrachtgever zijn/is verstrekt;

  1. de uitkomst van het Onderzoek – in de vorm van rapporten, adviezen e.d. – indien de Opdracht maatwerkonderzoek betreft, zulks op voorwaarde dat Opdrachtgever het terzake van de Opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigde volledig zal hebben voldaan. Onder maatwerkonderzoek worden in dit verband verstaan alle onderzoeks-activiteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die specifiek of alleen voor Opdrachtgever worden uitgevoerd.

 

9.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 9.1 genoemde materiaal zonder toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden te brengen.

 

9.3 Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht, op het navolgende onderzoeksmateriaal berusten en blijven berusten bij Opdrachtnemer:

  1. onderzoeksvoorstellen, kostenopgaven, offertes e.d.;

  1. al het door Opdrachtnemer vervaardigde onderzoeksmateriaal, zoals bijvoorbeeld modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten en software;

  1. de uitkomst van het Onderzoek in de vorm van rapporten, adviezen e.d. indien de Opdracht multi-cliëntonderzoek betreft. Onder multi-cliëntonderzoek worden in dit verband verstaan alle  activiteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die worden uitgevoerd in het kader van Onderzoek, voor zover de gegevens van en/of voor meer dan één Opdrachtgever beschikbaar zijn.

 

9.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel

 

9.3 genoemde materiaal zonder de toestemming van Opdrachtnemer ter kennis van derden te brengen. Opdrachtgever kan het in artikel 9.3 sub

c. bedoelde materiaal voor intern gebruik reproduceren en anderzijds voor intern gebruik aanwenden.

 

10. Schade aan of door testmateriaal

10.1 Alle schade die ontstaat aan testmateriaal dat door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld van Opdrachtnemer, is voor rekening van Opdrachtnemer tenzij deze schade is veroorzaakt door factoren die buiten de macht van Opdrachtnemer liggen.

 

10.2 Alle schade die ontstaat door (het gebruik van) testmateriaal dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, is voor rekening van Opdrachtgever, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van (het personeel van) Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart (het personeel van) Opdrachtnemer tegen aanspraken die derden terzake hiervan mochten hebben.

 

11. Overmacht

11.1 Indien Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen en met Opdrachtgever in overleg treden. Opdrachtgever zal aan de gewenste verlenging van de periode meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtgever kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.

 

11.2 Indien door overmacht de uitvoering van de Opdracht met meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever bevoegd de Opdracht als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

 

12. Geheimhouding en exclusiviteit

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken, inzake alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, maar in ieder geval de informatie als bedoeld in artikel 2.3 van de algemene voorwaarden.

 

12.2 Opdrachtgever is gehouden de persoonlijke levenssfeer van de respondenten te respecteren. Opdrachtgever is enkel gerechtigd de na het Onderzoek verkregen onderzoeksuitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten anoniem zijn. De  Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer verzoeken om, tijdens het Onderzoek, van het bepaalde in de eerste en tweede volzin van dit artikel af te wijken en met de individuele respondenten passende afwijkende afspraken te maken.

 

12.3 Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een Opdracht van Opdrachtgever aan een selectiebureau, dan is het Opdrachtgever niet toegestaan de door het selectiebureau ter beschikking gestelde respondenten op te nemen in een eigen bestand, dan wel de respondenten te benaderen, voor welk doel dan ook, op een andere wijze dan via het selectiebureau.

 

12.4 Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van tien (10) maal de overeengekomen vergoeding voor de Opdracht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het vorderen van schadevergoeding.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Opdracht voortvloeien geheel, dan wel gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

14. Restbepalingen

14.1 Opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

 

14.2 Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer op grond van een Opdracht of de wet verjaren na verloop van één jaar nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen.

 

14.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en zijn ook te verkrijgen via Data & Insights Network. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie.

 

14.4 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum overeengekomen opdrachten. Opdrachtnemer zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van vóór die datum overeengekomen opdrachten.

 

15. Bescherming persoonsgegevens

Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt de van toepassing zijnde Europese verordening(en) en overige regelgeving waaronder begrepen zelfregulering op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, in acht, bij het verwerken van persoonsgegevens.

 

Indien een Opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke dient te worden aangemerkt zal tussen Partijen een verwerkersovereenkomst worden overeengekomen. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden zal in de verwerkersovereenkomst de aansprakelijkheid tussen partijen worden geregeld voor het verwerken van persoonsgegevens.

 

16. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waarvoor het Data & Insights Network een geschillenregeling heeft gepubliceerd, worden afgehandeld in overeenstemming met de desbetreffende geschillenregeling, tenzij Partijen anders overeenkomen. Alsdan of in geval van andere geschillen, waarvoor geen geschillenregeling door het Data & Insights Network is gepubliceerd, worden geschillen tussen Partijen aan de bevoegde rechter voorgelegd.

 

17. Voorwaarden Lidmaatschappen

Zoals beschreven in de statuten, artikel 5.2:

Lidmaatschappen worden stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk* of langs elektronische weg geschieden en niet eerder ingaan dan tegen het eind van het kalenderjaar, met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden voor bedrijfsleden/partnerships en een opzeggingstermijn van ten minste één maand voor persoonlijke leden en de bijzondere leden. Opzeggen kan pas na 1 kalenderjaar aansluitend op het jaar waarop het lidmaatschap is verleend. Mocht men via een ledenactie met afwijkende voorwaarden lid zijn geworden dan zijn die afwijkende voorwaarden bepalend voor het moment dat men kan opzeggen.

* opzeggen mag ook per e-mail via ledenadministratie@dinetwork.nl

Membership contracts run for 1 year and are renewable by tacit agreement for further periods of one year unless notice of termination is submitted:

For corporate memberships: 3 months before the expire of one of the one-year periods of tacit renewal. For personal memberships: 1 month before the expire of one of the one-year periods of tacit renewal. Notice of termination is accepted after 1 calendar year after the startdate in the year of membership. Notice of termination to be sent by email to ledenadministratie@dinetwork.nl. Different terms and conditions may apply to memberships that are the result of special offers.

 


 

Terms and Conditions (English)

General Terms and Conditions of the Data & Insights Network (D&IN) established by the Board of the D&IN, formerly MOA, on June 19, 2020.

The General Terms and Conditions have been filed in the Dutch language with the Chamber of Commerce under number 34135587.

Download our General Terms and Conditions

1. General

1.1 These General Terms and Conditions apply to all offers, quotes, assignments and contracts, hereinafter referred to as ‘Assignment’, with respect to statistical, data analytics and market research to be carried out and respondent selections to be made, in the broadest sense of the word, hereinafter referred to as ‘Research’, agreed between (i) a statistical, market research and/or selection agency, hereinafter referred to as ‘the Agency’, that is an affiliated member of Data & Insights Network an association with full legal capacity, and (ii) a (prospective) client, hereinafter referred to as ‘the Client’.

 

1.2 Derogations from these Terms and Conditions are valid only if agreed in writing and apply only to the Assignment to which they have been explicitly declared applicable by the Agency and the Client. The Agency rejects the applicability of any general terms and conditions of the Client, unless the parties agree in writing that those general terms and conditions, or parts thereof, apply in addition to these General Terms and Conditions.

 

1.3 If one or more of the provisions of these General Terms and Conditions are invalid, illegal or otherwise unenforceable, this will not affect the validity of the remaining provisions. The Parties will negotiate in good faith to agree upon a new provision to replace the invalid or unenforceable provision, which new provision serves the purpose of the invalid or unenforceable provision to the furthest possible extent.

 

1.4 Each Assignment is carried out in accordance with the self-regulation code which is binding upon the members of DATA & INSIGHTS NETWORK under the law of associations, and which is published on www.Data & Insights Networkweb.nl. Moreover, Assignments may never be carried out in violation of the mandatory provisions of the international framework for self-regulation embodied in the ICC/ESOMAR Code.

 

2. Research briefing

2.1 The Agency must gain a sufficient understanding of the Client’s objectives to be achieved by the Assignment.

 

2.2 Research proposals submitted by the Agency are based on the information provided by the Client. The Client warrants that it has, to the best of its knowledge, provided all essential information required for the design and execution of the Assignment. The Client also warrants that it is authorized to use all the information provided to the Agency, including address details, for Research purposes.

 

2.3 All information provided to the Agency by the Client in the context of the Assignment, including the information provided during the Research briefing, is strictly confidential and the Agency is obliged to preserve the confidentiality of that information. This confidentiality obligation also applies to the Client if the Client has received information from the Agency – including, without limitation, Research proposals and quotes – and the Assignment is not given to the Agency.

 

3. Research proposals and quotes

3.1 All Research proposals and quotes from the Agency are without obligation. An Assignment is deemed to have been awarded and accepted once the Agency, after agreement has been reached about the Research proposal, has confirmed the Assignment in writing or has started carrying out the Research with the Client’s knowledge.

 

3.2 The Agency may charge a fee for submitting a Research proposal, if this has been agreed with the Client in advance.

 

3.3 If the Client has requested more than one Agency to submit a Research proposal, the Client is obliged to notify all Agencies of the number of Research proposals requested. If the Client fails to meet this obligation and no Assignment is awarded to an Agency, the Client is obliged to compensate the Agency for all costs incurred by the Agency in connection with the preparation of the Research proposal.

 

3.4 Rates and fees quoted by the Agency may not be increased for a period of four months from the date of the quote, unless the Research cannot be carried out within the period specified in the Research proposal due to fault on the part of the Client, or unless the Agency has reserved the right to increase its rates and fees.

 

3.5 All amounts mentioned in quotes are exclusive of VAT and any other government levies.

 

4. Liability

4.1 The Agency will carry out the Assignment to the best of its knowledge and ability. This obligation has the character of a best-efforts obligation, except as otherwise agreed in writing.

 

4.2 The Agency is liable for any shortcomings in the execution of the Assignment to the extent that these are due to failure on the part of the Agency to exercise the care and use the expertise that may be expected of the Agency in this regard. The liability for any resulting loss or damage is limited to the amount of the payment received by the Agency for the work carried out in the context of the Assignment.

 

4.3 Any claims by the Client must be submitted within one year of the date on which the loss or damage is discovered, failing which the Client will forfeit its rights. Any liability on the part of the Agency for any consequential loss or damage suffered by the Client is excluded. Consequential loss or damage includes any loss or damage resulting from any form of use of Research results by the Client or third parties, and the Client indemnifies, defends and holds the Agency harmless from and against any claims by third parties with respect thereto.

 

5. Delivery times and scheduling

5.1 Agreed delivery times are not binding in the event of delays caused by unforeseen circumstances related to interim changes to the Assignment or other circumstances that the Agency and the Client were not reasonably required to allow for at the time of conclusion of the contract. If the Agency anticipates a delay, the Agency will immediately notify the Client accordingly.

 

5.2 If the Client wishes to change the agreed time schedule, the Agency will cooperate with this, provided that the Client discusses the change with the Agency in a timely manner and on condition that the Agency may reasonably be expected to cooperate, depending on the circumstances of the case in question. If the Client derogates from the scheduled field work dates, the Agency is entitled to charge the Client for the costs incurred as a result of the change to the agreed time schedule required by the Client. Unless a different term is agreed in writing, the Client must always notify the Agency of any changes to the agreed time schedule at least ten (10) working days prior to the scheduled fieldwork start date. If the Client fails to observe this notice period, the Agency will be entitled to payment of the full fee agreed for the fieldwork. Any replacement revenue will be deducted from such fee.

 

6. Changes, additional work

6.1 If the Client wishes to make changes to the design and/or content of the Research, the Client will discuss the matter with the Agency in a timely manner. The Agency will cooperate in making the desired changes, on condition that the Agency can reasonably be required to do so, and agreement is reached about this and about the costs that may reasonably be charged in addition to or deducted from the agreed fee.

 

6.2 Under no circumstances will the Agency be permitted to make changes to the agreed design and/or content of a Research project without the Client’s consent.

 

6.3 If the Agency is required to perform more work than anticipated in the Research proposal underlying the Assignment, the Agency will discuss the matter with the Client. The Client will be charged for any additional work to be undertaken by the Agency, unless the additional work is necessary due to negligence on the part of the Agency, or because the Agency made an incorrect assessment of the work to be undertaken or ought reasonably to have anticipated the work in question. The parties will determine the amount of the fee for the additional work in question by mutual agreement.

 

7. Termination, premature termination, suspension and cancellation of the Assignment

7.1 If the Assignment is not carried out in accordance with the underlying Research proposal due to a cause attributable to the Agency, the Client will serve written notice of default upon the Agency and give the Agency the opportunity to carry out the Assignment as agreed within seven (7) days. The Client is not obliged to give the Agency the opportunity to carry out the Assignment as agreed only if the Client cannot reasonably be required to do so. Any additional costs incurred by the Agency after it has received notice of default do not qualify for reimbursement. The Client may cancel the Assignment only if the Agency remains in breach of its obligations after it has received notice of default.

 

7.2 If the Agency has been unable to carry out the Assignment or to carry out the Assignment in accordance with the underlying Research proposal due to a cause attributable to the Client, the Agency will serve written notice of default upon the Client within seven (7) days and offer the Client to carry out the Assignment as agreed, unless the Agency cannot reasonably be required to do so. Any additional costs incurred by the Agency in this connection are payable by the Client. If the Client chooses not to accept the said offer, the Client will be obliged to compensate the Agency for any loss or damage suffered as a result of non-completion of the Assignment. The Agency may cancel the Assignment and/or suspend execution of the Assignment without serving notice of default if the Client otherwise fails to meet its obligations to the Agency in full, on time or at all.

 

7.3 If the Agency or the Client is placed into liquidation, applies for provisional or final court protection from creditors (moratorium) or ceases its business operations, the other party will have the right to terminate the Assignment with immediate effect.

 

8. Terms of payment

8.1 The rates specified in a Research proposal and/or quote are inclusive of travel and subsistence expenses, except as otherwise stated. Upon request, the Agency must specify in outline any costs it may charge to the Client.

 

8.2 Payment must be made within fourteen (14) days of the date of the invoice, except as otherwise agreed. After this due date, statutory interest will be charged. If the Client fails to fulfil one or more of its obligations to the Agency, all costs reasonably incurred in enforcing those obligations out of court are payable by the Client, subject to a minimum of 15% of the amount due. The Client is not entitled to suspend obligations to the Agency and/or to set off amounts owed to the Agency.

 

9. Intellectueel eigendom

9.1 All rights (including copyrights) in the following Research and other materials remain vested in the Client/will be transferred to the Client:

  1. questionnaires, instructions, specifications, data files and any other information provided by the Client;

  1. the results of the Research – in the form of reports, recommendations, etc. – if the Assignment involves custom Research, on condition that the Client has paid all amounts due with respect to the Assignment to the Agency. For the purposes hereof, custom Research means all Research activities, both qualitative and quantitative, that are performed specifically or only for the Client.

 

9.2 The Agency is not permitted to disclose the materials referred to in Article 9.1, or any part thereof, to third parties without the Client’s consent.

 

9.3 All intellectual property rights, including copyrights, in the following Research materials are and remain vested in the Agency:

  1. Research proposals, statements of costs, quotes, etc.;

  1. all Research materials produced by the Agency, such as models, technologies, questionnaires, tools, instruments and software;

  1. the results of the Research in the form of reports, recommendations, etc. if the Assignment involves multi-client Research. For the purposes hereof, multi-client Research means all activities, both qualitative and quantitative, performed in the context of Research to the extent that the available data originates from and/or is intended for more than one Client.

 

9.4 The Client is not permitted to disclose the materials referred to in Article 9.3, or any part thereof, to third parties without the Agency’s consent. The Client may reproduce and otherwise use the materials referred to in Article 9.3(c) for internal purposes.

 

10. Damage to test materials, loss or damage caused by test materials

10.1 The Agency will be liable for any damage caused to test materials made available to the Agency by the Client, unless such damage is due to factors beyond the Agency’s control.

 

10.2 The Client will be liable for any loss or damage caused by test materials, or using test materials, made available to the Agency by the Client, unless such loss or damage is due to wilful intent or gross negligence on the part of the Agency or its staff. The Client indemnifies, defends and holds the Agency and the Agency’s staff harmless from and against any claims by third parties with respect thereto.

 

11. Force majeure

11.1 If the Agency is prevented from meeting its obligations due to force majeure, the Agency will notify the Client accordingly without delay and discuss the matter with the Client. The Client will cooperate in extending the period as required, on condition that the Client can reasonably be required to do so and agreement is reached about this and about the costs that may reasonably be charged in addition to or that should reasonably be deducted from the agreed fee.

 

11.2 If the execution of the Assignment is delayed by more than three (3) months due to force majeure, both the Agency and the Client are entitled to consider the Assignment terminated. In that case the Agency will only be entitled to reimbursement of the costs it has incurred.

 

12. Confidentiality and exclusivity

12.1 The parties are bound by a duty of confidentiality not to disclose any confidential information they receive from each other or from other sources in the context of the Assignment to third parties that are not involved in the execution of the Assignment. Information is considered confidential if it is designated as confidential by the other party or if this follows from the nature of the information, with the proviso that the information referred to in Article 2.3 of the General Terms and Conditions is always considered confidential.

 

12.2 The Client is obliged to respect the privacy of respondents. The Client may use the Research results obtained after the Research for statistical or comparative purposes only if those results are anonymous. The Client may request the Agency to derogate from the provisions of the first and second sentences of this Paragraph during the Research and to agree appropriate alternative arrangements with the individual respondents.

 

12.3 If these General Terms and Conditions apply to an Assignment awarded by the Client to a selection agency, the Client is not permitted to include the respondents made available by the selection agency in its own files or to approach the respondents, for whatever purpose, in any other way than through the selection agency.

 

12.4 If the Client breaches the provisions of this Article, the Client will be liable to pay the Agency a penalty equal to ten (10) times the fee agreed for the Assignment, which penalty will be immediately due and payable, without prejudice to the Agency’s right to claim compensation for loss or damage.

 

13. Assignment of rights and obligations

The Client is not entitled to assign all or part of its rights and obligations under the Assignment to third parties, except with the prior written consent of the Agency.

 

14. Miscellaneous provisions

14.1 Under no circumstances is the Client entitled to set off any amounts it owes to the Agency, whether due and payable or not, against amounts owed by the Agency to the Client.

 

14.2 Any legal claims which the Client has against the Agency based on an Assignment or pursuant to the law are time-barred after the lapse of one year from the start of the statutory limitation period.

 

14.3 These General Terms and Conditions have been filed with the Registry of the District Court of Amsterdam and can also be accessed on DATA & INSIGHTS NETWORKweb. The applicable version of these General Terms and Conditions is the most recently filed version.

 

14.4 The Agency has the right to amend the General Terms and Conditions. Such amendments will take effect on the announced effective date, but will not apply to Assignments agreed prior to that date. The Agency will send a copy of the amended General Terms and Conditions to the Client in a timely manner. If no effective date has been announced, amendments become effective for the Client as soon as the Client is advised of or becomes aware of the amendments, but such amendments will not apply to Assignments agreed prior to that date.

 

15. Protection of personal data

The Agency treats personal data with due care and observes and complies with the applicable European Regulation/s and other rules and legislation, including self-regulation codes, with respect to personal data protection when processing personal data.

If a client qualifies as controller, the parties will enter into a data processing agreement. In derogation of the provisions of Article 4 of these General Terms and Conditions, the parties’ liability for the processing of personal data will be governed by the data processing agreement.

 

16. Governing law and disputes

All Assignments awarded by the Client to the Agency are governed exclusively by the laws of the Netherlands. Any disputes in respect of which DATA & INSIGHTS NETWORK has published a dispute resolution procedure will be settled in accordance with the relevant dispute resolution procedure, except as otherwise agreed between the parties. In that case, or in the event of other disputes in respect of which DATA & INSIGHTS NETWORK has not published a dispute resolution procedure, disputes between the parties will be submitted to the competent court.

 

17. Terms and Conditions Memberships

As described in the articles of association, article 5.2:

Memberships are tacitly renewed. Cancellation of membership by the member can only be done in writing* or electronically and will not take effect earlier than the end of the calendar year, with a notice period of at least three months for corporate members/partnerships and a notice period of at least one month for personal members. members and special members. Cancellation is only possible after 1 calendar year following the year in which membership was granted. If you have become a member through a membership promotion with different conditions, those different conditions determine the moment at which you can cancel.

* You can also cancel by e-mail vialedenadministratie@dinetwork.nl

Membership contracts run for 1 year and are renewable by tacit agreement for further periods of one year unless notice of termination is submitted:

For corporate memberships: 3 months before the expiration of one of the one-year periods of tacit renewal. For personal memberships: 1 month before the expiration of one of the one-year periods of tacit renewal. Notice of termination is accepted after 1 calendar year after the start date in the year of membership. Notice of termination to be sent by email toledenadministratie@dinetwork.nl. Different terms and conditions may apply to memberships that are the result of special offers.

Weet meer en
Weet het eerder

Als lid heb je toegang tot een schatkamer aan kennis en kun je altijd bellen voor advies of vragen.

Sluit je aan