AWVN – Aanstellen bedrijfshulpverlener

Is een werkgever verplicht om een bedrijfshulpverlener aan te stellen?

​Een werkgever moet op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) onder andere maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongelukken, het bestrijden van brand, het evacueren van werknemers en andere aanwezigen en het doeltreffend onderhouden van contact met externe hulpverleningsorganisaties (politie, brandweer etc.).

Om deze verplichtingen te kunnen naleven, moet een werkgever zich volgens artikel 15 Arbowet laten bijstaan door één of meer werknemers die zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener. Een werkgever is dus verplicht om minimaal één werknemer als bedrijfshulpverlener aan te stellen. Een eigenaar of directeur mag ook aangesteld worden als bedrijfshulpverlener.

Het aantal bedrijfshulpverleners dat een bedrijf moet hebben, is niet wettelijk vastgelegd. Dit is een kwestie van maatwerk en hangt samen met de grootte van het bedrijf en de specifieke risico’s van het bedrijf die bijvoorbeeld worden gesignaleerd op basis van een RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie).

Een bedrijfshulpverlener kan de volgende taken hebben: bij ongevallen moet hij eerste hulp verlenen, in geval van brand moet hij de brand proberen te beperken en te bestrijden, en in noodsituaties moet de bedrijfshulpverlener anderen alarmeren en evacueren. De werkgever moet ervoor zorgen dat de bedrijfshulpverleners een opleiding krijgen en regelmatig worden bijgeschoold om hun kennis up-to-date te houden. De opleiding en bijscholing vinden in beginsel onder werktijd plaats. Daarnaast dient de werkgever te zorgen voor een goede uitrusting, zodat de werknemers hun taak als bedrijfshulpverlener goed kunnen uitvoeren.

Meer informatie over de afspraken met de AWVN Werkgeverslijn vind je hier