AWVN – Pensioengrondslag en AOW-franchise

De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waar pensioen over wordt opgebouwd. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise. ​

Wat precies tot het pensioengevend salaris hoort, is een kwestie van afspraak. Zo kan pensioengevend salaris gedefinieerd zijn als de som van de in een kalenderjaar verdiende bruto maandsalarissen, vermeerderd met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering (dertiende maand), of als twaalf maal het bruto maandloon plus een percentage van het persoonlijk keuzebudget.

Er zijn een aantal wettelijke bepalingen van kracht over wat niet tot het pensioengevend salaris mag worden gerekend (bijvoorbeeld de bijtelling van de auto van de zaak).

De AOW-franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

Pensioen is een aanvulling op de AOW. Om die reden stelt de wetgever dat er met die AOW-rekening moet worden gehouden bij de pensioenopbouw. Met andere woorden: de AOW-franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioenopbouw nodig is vanwege de AOW-uitkering die iedereen krijgt als die de AOW-leeftijd heeft bereikt.

In het algemeen geldt dat de AOW-franchise sterk gerelateerd is aan de hoogte van de AOW-uitkering (meestal voor een alleenstaande), maar van een één-op-éénrelatie is geen sprake. De precieze hoogte van de AOW-franchise wordt vastgesteld in het overleg tussen werkgever en werknemers. De hoogte van de AOW-franchise verschilt daarom per pensioenregeling.

Meer informatie over de afspraken met de AWVN Werkgeverslijn vind je hier