CBS wil meer kunnen werken voor private partijen

Brief van de minister in zake CBS
De minister van Economische Zaken en Klimaat schrijft op 23 april een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een door de CU en SGP ingediende en aanvaarde motie in die Tweede Kamer over een verhoging van bovengrens voor aan te nemen opdrachten uit de private sector.

Uit de brief:
“Op 5 maart 2024 heeft uw Kamer de Motie van leden Grinwis en Flach uit het tweeminutendebat MKB van 28 februari 2024 aangenomen. De motie roept de regering op te bezien of in de Regeling werkzaamheden derden CBS het grensbedrag waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) statistische werkzaamheden kan uitvoeren voor derden, zoals genoemd in artikel 2 lid 1, kan worden verhoogd naar het grensbedrag voor een enkelvoudige onderhandse gunning volgens het Rijksinkoopbeleid, te weten €33.000. De motie vraagt dit om het CBS meer mogelijkheden te geven analyses voor brancheverenigingen te maken.”

Belangrijkste punten uit die brief:
• De minister zal de komende tijd een onderzoek uitvoeren naar de vraag of een verhoging van het grensbedrag in de ministeriële regeling voor de uitvoering van statistische werkzaamheden voor derden door het CBS passend is, en wat hiervan de gevolgen zijn.
• Bij deze gevolgen zal de minister ook de belangenafweging betrekken, zoals die ten grondslag ligt aan de beleidsregel en ministeriële regeling en aandacht schenken aan de vraag of eventuele aanpassing van deze grens voldoende ruimte laat voor private statistische dienstverleners om statistisch onderzoek te verrichten.
• De minister zal daartoe tevens nagaan welk type opdrachten bij het CBS binnen het grensbedrag voor een enkelvoudige onderhandse gunning volgens het Rijksinkoopbeleid vallen.
• De minister streeft er naar uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.