Relevante data en insights punten uit het regeerakkoord

Op 15 mei werd  het Hoofdlijnenakkoord gepubliceerd van het nieuwe kabinet, na instemming door de onderhandelende fracties in de Tweede Kamer. Onderstaand de belangrijkste elementen uit het akkoord voor onze Data en Insights sector. 

  • Er komt een wetenschappelijke standaard voor het gebruik van modellen en algoritmes. Beide moeten openbaar en navolgbaar zijn. De bijsluiter maakt duidelijk waarvoor ze wel en waarvoor ze niet bedoeld zijn en gebruikt kunnen worden.
  • Gebruik van AI (artificiële intelligentie) door de overheid biedt voordelen maar wordt ook aan voorwaarden gebonden zodat veiligheid, privacy en rechtsbescherming geborgd zijn. De overheid, waarbij de kennis van digitalisering moet worden versterkt, en de maatschappij worden weerbaar gemaakt tegen desinformatie en ‘deepfakes’.
  • De Wet open overheid, de uitvoering hiervan en de hiermee gemoeide kosten, worden geëvalueerd. 
  • De groei van het aantal ambtenaren en de inzet van consultants bij (kern-)departementen van de afgelopen jaren wordt meer dan teruggedraaid, waarbij uitvoerende diensten worden ontzien. Deze taakstelling wordt gekoppeld aan het verminderen van regels en administratieve lasten voor de samenleving en de uitvoering.

Noot: onderwerpen die nog niet in het hoofdakkoord staan, zal/kan nog worden ingevuld door de (vak-)minister in het nog op te stellen regeerprogramma.

Amsterdam, 15 mei 2024