Een veilige werkomgeving: het belang van een vertrouwenspersoon

Op 1 februari 2024 is het onderzoeksrapport naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep verschenen. Sinds #MeToo wordt er in de media veel aandacht besteed aan allerlei vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Hoe kan een werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving?

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat gaat verder dan het naleven van de wettelijke verplichtingen, maar het laat zien dat de werkgever daadwerkelijk proactief actie onderneemt tegen ongewenst gedrag en streeft naar een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Er ligt op dit moment een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat het recht van werknemers op een vertrouwenspersoon en de plicht van werkgevers om deze aan te stellen, regelt. Kort samengevat houdt het wetsvoorstel in dat iedere werkgever met meer dan 10 werknemers na invoering van de wet verplicht is om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te wijzen, die als taak heeft het opvangen, begeleiden en adviseren van de werknemer en deze zo nodig doorverwijzen naar een professionele hulpverlenende instantie. Daarnaast zal de vertrouwenspersoon ook gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan de werkgever betreffende de uitvoer van het beleid.

Meer informatie over de afspraken met de AWVN Werkgeverslijn vind je hier