SMART Talk

Save the date: SMART-Talk: donderdag 30 mei 2024

Pak je agenda erbij, want op donderdag 30 mei 2024 staat de volgende SMART Talk op de planning. Meer details over de inhoud en de sprekers volgen binnenkort, maar we kunnen alvast verklappen dat de Talk in het teken staat van ethiek en integriteit.

Het kan als jonge professional soms best lastig zijn om te manoeuvreren in situaties waarin de doelen van een klant botsen met je eigen morele principes. Stel je eens voor dat  je  marktonderzoek moet doen voor een tabaksbedrijf, terwijl je sterk tegen roken bent. Dit kan een intern conflict veroorzaken tussen je professionele verplichtingen en je persoonlijke overtuigingen over gezondheid en ethiek.

Of beeld je eens in dat je wordt gevraagd om een strategie te ontwikkelen om producten te verkopen in markten waarvan bekend is dat ze kwetsbare groepen uitbuiten of onethische marketingpraktijken gebruiken. Bijvoorbeeld een bedrijf met ongezonde voedingsproducten dat zich op kinderen richt.

Wat doe je in dit soort situaties en welke andere situaties komen we wel eens tegen in ons vakgebied? Hierover gaan we op donderdag 30 mei 2024 uitgebreid met elkaar in gesprek. Het belooft een interactieve en leerzame sessie te worden!

Datum: Donderdag 30 mei 2024

Locatie: Kantoor Ruigrok, Silodam 1A, Amsterdam, 1013AL

Sprekers: Durk Bosma / Martijn Nap

Tijd: Zoals gebruikelijk vangt het evenement aan om 15.45 uur, en wordt er na ongeveer twee uur op het puntje van je stoel gezeten te hebben, afgesloten met een feestelijke borrel.

For English, see below:

Grab your calendar, because our Sping Talk is coming soon! This sunny SMART Talk will take place on Thursday, May 30th. More details about the content and speakers will follow soon, but we can already reveal that it will revolve around ethics and integrity.

Navigating situations where a client’s goals clash with your own moral principles can be quite challenging for a young professional. Imagine having to conduct market research for a tobacco company, while you strongly oppose smoking. This could create an internal conflict between your professional obligations and your personal beliefs about health and ethics.

Or imagine being asked to develop a strategy to sell products in markets known for exploiting vulnerable groups, or using unethical marketing practices. For example, for a company that sells unhealthy food products and targets children.

What do you do in such situations, and what other, similar situations do we encounter in our field? We will extensively discuss this on Thursday, May 30th, 2024. It promises to be an interactive and enlightening session!

Date: Thursday, May 30th, 2024

Location: Ruigrok Office, Silodam 1A, Amsterdam, 1013AL

Speakers: Durk Bosma / Martijn Nap

Time: As usual, the event will start at 3:45 PM, and after approximately two hours of engaging discussion, will conclude with a festive drinks reception.