Gezocht: 2 nieuwe leden voor onze kascommissie

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven van het Data & Insights Network gecheckt. Kloppen de uitgaven en meer specifiek, zijn de uitgaven van de Vereniging gedekt door uitgavenbewijzen ( facturen e.d.).

De doelstelling van de kascontrolecommissie  is dan ook  het vaststellen van de rechtmatigheid van de door Directie en Bestuur ten behoeve van de Vereniging gemaakte kosten.

Bij de kascontrole is de doelmatigheid van kosten géén onderwerp van onderzoek. Het Bestuur legt namelijk ten overstaan van de Ledenraad verantwoording af over het gevoerde beleid, de wijze waarop dat is gedaan en de kosten welke daarvoor zijn gemaakt.

De leden van de Kascontrolecommissie bepalen zelf de wijze waarop zij te werk gaan en zijn gerechtigd alle onderliggende stukken van kosten in het verslagjaar dat aan controle onderhevig is, in te zien.

De afgevaardigde van het externe accountantskantoor zal hen bij het onderzoek bijstaan en van de gevraagde stukken voorzien.

De kascontrole vindt plaats via een video-call e duurt maximaal twee uur, maar doorgaans korter. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door middel van steekproeven. Veel uitgaven van de Vereniging zijn standaard kosten, dan wel periodiek terugkerende posten.

De commissieleden verzamelen hun aantekeningen, vragen en constateringen. Aan het einde van de ochtend zullen de Penningmeester en Directeur van de Vereniging aanwezig zijn om de vragen en opmerkingen te bespreken c.q. antwoorden op vragen te geven.

Voorafgaand aan de controle worden de commissieleden verzocht de Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

De Kascommissie wordt voor een periode van 2 jaar benoemd en bestaat uit 2 of 3 leden van het Data & Insights Network.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR TWEE LEDEN VAN HET DATA & INSIGHTS NETWORK DIE BENIEUWD ZIJN NAAR HET (FINANCIELE) REILEN EN ZIJLEN VAN HET DATA & INSIGHTS NETWORK. MELD JE AAN BIJ : WIM@DINETWORK.NL