KADER

Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement van Data & Insights D&INetwork (hierna te noemen: het “D&INetwork” is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd binnen het kader, dat wordt gesteld door de statuten van het D&INetwork, laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op 30 januari 2023 en  verleden door mr. Peter Casper Lucius Kooijman, notaris te Rotterdam (hierna te noemen: de “Statuten“).

De in dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen: het “Reglement“) met een hoofdletter aangeduide termen hebben dezelfde betekenis als in de Statuten, tenzij in dit Reglement uitdrukkelijk anders is bepaald.

HET VERENIGINGSJAAR, CONTRIBUTIE

Artikel 2
2.1  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2.2  Leden betalen een contributie, die jaarlijks door de Ledenraad wordt vastgesteld. Per categorie      leden kan een verschillend contributiebeleid worden gevoerd. Nieuwe leden betalen contributie met ingang van de maand waarin zij toetreden tot het D&INetwork. Elk lid dient zijn contributie uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de contributiefactuur te hebben voldaan.

2.3  Indien en voor zover een lid de contributiebetalingsverplichting niet dan wel niet volledig binnen de artikel 2.2. gestelde termijn voldoet, is het lid door het verstrijken van deze termijn in verzuim. Vorenstaande laat onverlet het recht van het D&INetwork om tot opzegging van het lidmaatschap over te gaan overeenkomstig het gestelde in artikel 8.1 van de Statuten.

DE LEDEN
Artikel 3
Het D&INetwork heeft bedrijfsleden, persoonlijke leden, bijzondere leden en toeleveranciers (hierna gezamenlijk ook aangeduid als: de “leden“). Het lidmaatschap van persoonlijke leden en bijzondere leden is persoonlijk en niet overdraagbaar.

TOELAATBAARHEID EN PROCEDURE TOELATING LEDEN

Artikel 4
Als leden worden toegelaten bedrijfsleden en natuurlijke personen die voldoen aan de in het toelatingsreglement  gestelde eisen, waarnaar wordt verwezen in artikel 7.2 van de statuten.  

Artikel 5
De procedure van toelating is als volgt:

Het kandidaat-lid vult op de website van het Netwerk digitaal een aanmeldingsformulier in en zendt het volledig ingevulde formulier (digitaal) retour. Door inzending van het aanmeldingsformulier verklaart het kandidaat-lid uitdrukkelijk akkoord te zijn met de in het toelatingsreglement gestelde voorwaarden voor toetreding tot het D&INetwork, waaronder de gedragscode 2023 voor Data en Insights t.b.v. statistisch onderzoek.

Mocht het D&INetwork op basis van het ingediende aanmeldingsformulier in redelijkheid aanvullende vragen hebben, dan beantwoordt het kandidaat-lid deze binnen een termijn van tien werkdagen. Het D&INetwork zorgt voor adequate en snelle afhandeling van elk verzoek om toelating. Het kandidaat- lid zal uiterlijk twee weken na toezending van het aanmeldingsformulier aan het D&INetwork, antwoord ontvangen.

MUTATIE EN EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6
6.1  Een eenmaal toegelaten lid is gehouden het D&INetwork te informeren over mutaties in zijn of haar contactgegevens.

6.2  Als het bestuur op grond van bepalingen in de Statuten het lidmaatschap beëindigt, dan zal het bestuur het betrokken lid dit schriftelijk en gemotiveerd mededelen.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 7
7.1  Het D&INetwork verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van haar leden waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van het lidmaatschap.

7.2  Een lid dat de contributiebetalingsverplichting niet dan wel niet volledig voldoet na daaraan twee maal schriftelijk te zijn herinnerd, wordt uitgesloten van deelneming aan verenigingsactiviteiten en -diensten.

7.3 Alle leden van het D&INetwork hebben het recht:

  1. deel te nemen aan bijeenkomsten georganiseerd door of mede door het D&INetwork, met inachtneming van eventuele aan het bijwonen van bijeenkomsten verbonden geldelijke verplichtingen;
  2. zich kandidaat te stellen voor en het lidmaatschap uit te oefenen van het bestuur, Ledenraad, commissies en andere organen van het D&INetwork, met inachtneming van eventuele daaraan verbonden, bij reglement vastgelegde beperkingen.

HET BESTUUR

Artikel 8
8.1  Het bestuur regelt de werkzaamheden onderling, met inachtneming van de specifieke taken welke aan de functies binnen het bestuur zijn verbonden.

8.2  Met de volgende aandachtsvelden wordt ten minste rekening gehouden bij de taakverdeling binnen het bestuur: programmering, profilering, positionering, financiën, renumeratie, belangenbehartiging, data en insigts/onderzoek en netwerkfunctie.

8.3  Het bestuur kan besluiten uit zijn midden een dagelijks bestuur in te stellen. De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur zullen dan door het bestuur in een afzonderlijk reglement worden vastgelegd.

8.4  Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit wenselijk vinden.

8.5  De vergaderingen van het bestuur worden onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, door de (bureau)directeur bijeengeroepen. Daarbij wordt een oproeptermijn van ten minste zeven dagen in acht genomen, de dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

8.6  De voorzitter of diens plaatsvervanger in het bestuur kan een vergadering met een spoedeisend karakter bijeen (doen) roepen en daarbij afwijken van bovengenoemde termijn.

8.7  De besluiten in een bestuursvergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

8.8  De (bureau)directeur voorziet in de notulering van de bestuursvergaderingen.

8.9  Het bestuur kan ook buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen mits alle bestuursleden hun mening schriftelijk kenbaar hebben gemaakt. Deze schriftelijke reacties worden bij de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering gevoegd.

VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Artikel 9
9.1 Met inachtneming van hetgeen in de Statuten van het D&INetwork is vastgelegd over de besluitvorming door de Ledenraad, is de procedure van de verkiezing van leden van het bestuur als volgt:
Het zittende bestuur stelt een kandidaat voor de vacante of vacant komende bestuurszetel voor.

Een voordracht van ten minste drie leden van het D&INetwork moet vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend

HET BUREAU VAN HET D&INETWORK

Artikel 10
10.1  Conform artikel 16 van de Statuten beschikt het D&INetwork over een bureau. Aan het hoofd daarvan staat een door het bestuur benoemde (bureau)directeur.

10.2  Het bureau verricht alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de dagelijkse gang van zaken in het D&INetwork te regelen. Het bestuur draagt de (bureau)directeur alle zaken op die van hem of haar met het oog hierop in redelijkheid kunnen worden gevraagd.

10.3  Het bestuur komt in goed overleg met de (bureau)directeur, haar/zijn functieomschrijving, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden overeen.

10.4  De (bureau)directeur benoemt en ontslaat medewerkers namens en in overleg met het bestuur.

10.5  De voorzitter van het bestuur is gehouden overleg te hebben met de (bureau)directeur. Aard, frequentie en omvang van dit beraad stellen voorzitter en (bureau)directeur in onderling overleg vast.

10.6  De (bureau)directeur is gehouden de voorzitter op de hoogte te houden van alle zaken, die de verantwoordelijkheid van het bestuur ten opzichte van het D&INetwork raken.

LEDENRAAD

Artikel 11
11.1  Het D&INetwork kent een Ledenraad die ten doel heeft het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

11.2  De ledenraad wordt ingesteld door het bestuur en telt maximaal 16 leden. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de Ledenraad.

11.3  De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende netwerken, zie daarvoor het ledenraad document, d.d. 3 mei 2023

11.4  De leden van de Ledenraad worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en zijn ten hoogste twee maal herkiesbaar.

11.5  Het staat ledenraad vrij op eigen initiatief tijdelijk werkgroepen in te stellen met een duidelijk doel en omschrijving van het te verwachten resultaat. Werkgroepen bestaan alleen uit leden van de betreffendewerkgroep

11.6  Voor de Ledenraad stelt het bestuur een algemene taakomschrijving vast waarin de wijze van, taken en bevoegdheden nader worden uitgewerkt.

11.7  De Ledenraad dient, elk jaar vóór 1 november de begroting van het D&INetwork voor het komende jaar vast te stellen en stelt elk jaar uiterlijk op 1 juni het jaarverslag en jaarrekening vast.

EXPERT NETWERKEN

Artikel 12
Als 12.1  Het D&INetwork kent Expert Netwerken die ten doel hebben vakgenoten te inspireren en kennis te ontsluiten over een specifiek domein of thema in het vakgebied. Zij doen dit door het organiseren van bijeenkomsten en het ontsluiten van nieuws en kennis op de website en via social media.

12.2  Expert Netwerken komen tot stand op initiatief van leden en hebben een bestuur bestaande uit minimaal drie. Alleen leden van het D&INetwork kunnen deel uitmaken van het bestuur van een Expert Netwerk. Het bestuur van het D&INetwork benoemt de voorzitter Deze voorzitter stelt de rest van het bestuur van de Expert Netwerk samen.

12.3  De samenstelling van een Expert Netwerk wordt meegedeeld aan het bestuur. Indien het bestuur bezwaren heeft tegen deze samenstelling, dan wordt de samenstelling overeenkomstig die bezwaren aangepast.

12.4  Zowel de voorzitters als de overige bestuursleden van de Expert Netwerken worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn ten twee maal herbenoembaar.

12.5  Onder bijzondere omstandigheden kunnen zowel de voorzitters als de overige bestuursleden langer dan de vastgestelde maximale zittingstermijn in functie blijven. Zulks ter beoordeling van het bestuur van het D&INetwork.

12.6  Het staat Expert Netwerken vrij op eigen initiatief tijdelijk werkgroepen in te stellen met een duidelijk doel en omschrijving van het te verwachten resultaat. Alleen leden van het D&INetwork kunnen deel uitmaken van de werkgroepen. Leden van de werkgroepen hoeven geen deel uit te maken van het bestuur van een netwerkgroep.

12.7  Expert Netwerken hebben geen eigen budget. Eventuele batige saldi vervallen aan de algemene middelen van het D&INetwork.

VASTSTELLING EN WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 13
13.1  Dit Reglement is vastgesteld in de Algemene Vergadering van het D&INetwork op 3 november 2023.

13.2  Wijzigingen van dit Reglement en van de erin genoemde overige regelingen zijn onderworpen aan goedkeuring door de Ledenraad .

Daan Versteeg,voorzitter Data & Insights D&INetwork