Kan een arbeidsovereenkomst tussentijds worden aangepast?

Een arbeidsovereenkomst is een speciale vorm van een overeenkomst. Net als de normale overeenkomst moet deze arbeidsovereenkomst worden nagekomen. Dit wil echter niet zeggen dat de werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen wijzigingen mag aanbrengen. Het wijzigen van een arbeidsovereenkomst is mogelijk in het kader van de contractvrijheid. Werknemer en werkgever kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat de werknemer een andere functie of loonsverhoging krijgt. Zolang beide partijen akkoord gaan, levert dit geen problemen op.

In bepaalde gevallen kan de werkgever een wijziging van arbeidsvoorwaarden eenzijdig doorvoeren. Dat kan als in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Een wijzigingsbeding is een bepaling die ervoor zorgt dat de werkgever een regeling eenzijdig mag wijzigen. Echter, de werkgever kan niet altijd een beroep op dit beding doen. De werkgever moet kunnen aantonen dat er een dusdanig zwaarwichtig belang is aan de zijde van de werkgever dat de belangen van de werknemer hiervoor moeten wijken. 

Maar ook als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden mogelijk. In dat geval geldt het volgende:

  • Is er sprake van een redelijke aanleiding?
  • Is een redelijk voorstel aan de werknemer gedaan?
  • Kan in redelijkheid van de werknemer worden verlangd met dit voorstel in te stemmen?