Nieuwe Europese AI-Wetgeving: Wat Betekent Dit Voor Jou?

Op 13 juni 2024 hebben de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie het voorstel voor een nieuwe verordening ondertekend die geharmoniseerde regels invoert voor kunstmatige intelligentie (AI) binnen de Europese Unie, bekend als de AI-wet.

Classificatie van AI-systemen

De AI Act volgt een risicogebaseerde benadering en verbiedt specifieke AI-praktijken zoals cognitieve gedragsmanipulatie, sociale scores, en AI voor voorspellend politiewerk op basis van profilering. Het gebruik van biometrische gegevens om mensen te categoriseren op basis van kenmerken zoals ras, religie, of seksuele geaardheid wordt eveneens verboden.

De wet classificeert bepaalde AI-systemen als risicovol en stelt eisen voor systemen met een hoog risico, inclusief verplichtingen voor verschillende entiteiten. Risicovolle AI-systemen, vooral die gebruikt worden door entiteiten die openbare diensten leveren, zullen een impactbeoordeling op grondrechten moeten ondergaan.

De AI-wet regelt ook niet-risicovolle AI-systemen en stelt beperkte eisen op het gebied van transparantie. Systemen met systeemrisico’s worden echter onderworpen aan strengere regels.

Handhaving en Sancties

Om de naleving van de AI-wet te waarborgen, worden de volgende bestuursorganen opgericht:

  • Een AI-bureau binnen de Europese Commissie voor handhaving van de gemeenschappelijke regels.
  • Een wetenschappelijk panel van onafhankelijke experts ter ondersteuning van handhavingsactiviteiten.
  • Een AI-raad met vertegenwoordigers van lidstaten om de consistente toepassing van de wet te adviseren.
  • Een adviesforum voor belanghebbenden om technische expertise te bieden aan de AI Board en de Commissie.

De wet voorziet in boetes met verschillende drempels, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Boetes kunnen tot € 35 miljoen bedragen of, voor bedrijven, tot 7% van de wereldwijde jaaromzet van het voorgaande boekjaar.

Volgende Stappen

De AI-wet moet nu worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Twintig dagen na publicatie zal de wet in werking treden en twee jaar later volledig van kracht worden, met uitzonderingen voor specifieke bepalingen.

Deze nieuwe wetgeving markeert een belangrijke stap voorwaarts in de regulering van AI binnen de EU, met als doel het beschermen van individuele rechten en het waarborgen van ethische praktijken in het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Dit artikel is gebaseerd op het voorstel dat op 13 juni 2024 is ondertekend door de leiders van de EU-instellingen. Blijf op de hoogte voor meer details over de implementatie van de AI-wet.