Onderzoek naar Concurrentievervalsing door Zelfstandige Bestuursorganen: PVV dient Motie in

Op 11 juni werd tijdens een debat over marktwerking bijgaande motie door de PVV ingediend. Deze motie was mede ingegeven op aandringen van het Data & Insights Network, dat al jaren “strijd” levert tegen het CBS en opkomt voor de belangen van de onderzoekbureaus. Die ondervinden heel veel schade door de commerciële activiteiten van het CBS. Zie onderstaand de tekst van de motie die op 18 juni j.l. door de kamer werd aangenomen.

“MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN VAN MEETELEN

Voorgesteld 11 juni 2024 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zelfstandige bestuursorganen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, Staatsbosbeheer en de Kamer van Koophandel zich steeds meer begeven op de private, commerciële markt;

voorts constaterende dat deze activiteiten valse concurrentie en marktverstoring (kunnen) veroorzaken voor private bedrijven;

verzoekt de regering middels een onderzoek de commerciële activiteiten van voornoemde zelfstandige bestuursorganen in kaart te brengen en te bezien in hoeverre private partijen hierdoor benadeeld worden;

verzoekt de regering voorts de Kamer op de hoogte te brengen van de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Van Meetelen”

De PVV heeft in de Tweede Kamer een belangrijke motie ingediend waarin zij de regering oproept om de commerciële activiteiten van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Staatsbosbeheer en de Kamer van Koophandel nader te onderzoeken. De motie is ingediend naar aanleiding van toenemende zorgen over mogelijk concurrentievervalsing en marktverstoring door deze ZBO’s.

In de motie, gehoord tijdens de beraadslaging, wordt vastgesteld dat ZBO’s steeds meer opereren op de private, commerciële markt. Deze ontwikkeling roept vragen op over de eerlijke concurrentie ten opzichte van private bedrijven. De PVV benadrukt dat dergelijke activiteiten valse concurrentie kunnen veroorzaken en de markt kunnen verstoren, wat nadelige gevolgen kan hebben voor particuliere ondernemingen.

De motie verzoekt de regering om een grondig onderzoek uit te voeren naar de commerciële activiteiten van de genoemde ZBO’s. Het doel van dit onderzoek is om de exacte impact op private partijen in kaart te brengen en te beoordelen in hoeverre zij benadeeld worden door de concurrentiële activiteiten van de ZBO’s.

Daarnaast vraagt de PVV de regering om de resultaten van dit onderzoek aan de Tweede Kamer te rapporteren. Op deze manier wil de PVV de Kamer op de hoogte houden van de bevindingen en de verdere stappen die genomen moeten worden om eerlijke concurrentie te waarborgen.

De motie, ingediend door de heer Graus en mevrouw Van Meetelen, is een belangrijk signaal vanuit de Tweede Kamer dat er behoefte is aan transparantie en controle op de activiteiten van zelfstandige bestuursorganen. De Kamer gaat nu over tot de orde van de dag, in afwachting van de reactie van de regering op dit verzoek.

De ontwikkelingen rondom deze motie zullen nauwlettend gevolgd worden en stakeholders kunnen binnenkort meer informatie verwachten over de uitkomsten van het voorgenomen onderzoek.