Taskforce datalekken in rapportage fase

In het voorjaar werden een aantal bureaus getroffen door een datalek bij hun toeleverancier NEBU. Dit datalek had grote impact op de sector. Opdrachtgevers maakten zich ongerust over hun klantgegevens, bureaus over negatieve reacties, respondenten over hun persoonsgegevens en de Autoriteit Persoonsgegevens en de media doken er vol op.

Een datalek van deze omvang was voor de onderzoeksector nieuw. Niet eerder werd de branche geconfronteerd met zo veel negatieve berichten over persoonsgegevens van grote opdrachtgevers die op straat zouden liggen. Gelukkig viel dat laatste heel erg mee, maar elk persoonsgegevens dat op deze manier openbaar wordt is er natuurlijk één te veel. Dit datalek was voor het Data & Insghts Network de aanleiding om een taskforce te formeren. Na een oproep bij haar achterban melden zich 20 professionals, die bereid waren mee te denken wat zo’n datalek voor de sector betekent en hoe we de kans op herhaling kunnen verkleinen en tevens beter voorbereid te zijn indien zo’n datalek onze branche opnieuw zou treffen.

Na een eerste plenaire sessie werd besloten drie werkgroepen samen te stellen.
· Werkgroep mens en techniek, die zich richt op de beveiligingsaspecten rondom persoonsgegevens, onder leiding van Olaf Nijeboer
· Werkgroep juridisch implicaties rondom een datalek, onder leiding van Alexander Singewald
· Werkgroep stakeholders, hoe ben je voorbereid op een datalek en hoe ga je om met alle relevante betrokkenen bij een datalek, onder leiding van Wim van Slooten.
Deze drie werkgroepen hebben een intensief proces door lopen en zij hebben hun bevindingen op 19 januari j.l. plenair gedeeld.

De plenaire sessie heeft nog een aantal aandachtspunten opgeleverd voor de werkgroepen. Deze worden de komende weken in de documenten verwerkt. Eind februari moet dat afgerond zijn en kan er gewerkt worden aan de rapportage naar alle aangesloten onderzoekbureaus en opdrachtgevers. Ook daar zullen we uiteraard weer aandacht aan besteden.

Tot slot een woord van dank aan alle werkgroepleden. Jullie hebben een fantastische job gedaan. Met veel overgave hebben jullie professionele kennis gedeeld met de collega’s om op die wijze samen tot een uniek document te komen.

Dank:
Bas van Wijngaarden, Rik van Eisden, Melvin van Luit, Esther Hilhorst, Karin Rutten, Pleun Aardening, Remco Martens, Olaf Nijeboer, Ivo Langbroek, Alexander Singewald, Arnaud Thoen, Gerben Huijgen, Finn Raben, Kees Brammer, Hans Onkenhout, Jos Vink, Peter van der Kamp Daan Versteeg, Luud Zanoni en Anita Bieleman