Op grond van artikel 7 lid 2 van de Statuten van het Data & Insights Network, verder te noemen het D&INetwork heeft het Bestuur van het D&INetwork dit toetredingsreglement  vastgesteld en is dit reglement door de ledenraad van het D&INetwork goedgekeurd op 3 november 2023.

Voor persoonlijke lidmaatschappen geldt:
1. Het Bestuur van het D&INetwork heeft met goedkeuring van de Ledenraad op basis van artikel 7 lid 2 van de statuten in dit reglement nadere eisen besteld aan de toelating tot het lidmaatschap van het D&INetwork.

2. Voorafgaand aan de toetreding als lid zullen kandidaat-leden de volgende reglementen en codes ondertekenen ten teken dat zij zich na hun toetreding aan de toepasselijkheid daarvan onderwerpen:

 3. Voorafgaand aan de toetreding als lid van het D&INetwork dienen kandidaat-leden desgevraagd aan het Bestuur te bevestigen dat:

  • In het geval dat men telefonisch en/of schriftelijk onderzoek uitvoert men altijd het Onderzoekfilter zal raadplegen op telefoonnummers die niet voor telefonisch onderzoek benaderd mogen worden, dan wel (email)adressen die niet voor schriftelijk onderzoek gebruikt mogen worden ;
  • Dat men mee zal werken aan procedures welke geïnitieerd zijn/worden door de Raad van Toezicht of de Geschillencommissie van het D&INetwork naar aanleiding van klachten van of geschillen met derden.

Voor bedrijfslidmaatschappen die gekoppeld zijn aan data-analytics en onderzoekbureaus geldt:

4. Dat men jaarlijks naar eer en geweten het aantal fte’s doorgeeft aan de administratie van het D&INetwork ten behoeve van het bepalen van de fte-toeslag op het bedrijfslidmaatschap van het D&INetwork. Bij twijfel zal het bestuur van het D&INetwork hierover in overleg kunnen gaan met het betreffende lid over het vast stellen het aantal fte’s.

5. Door toetreding als bedrijfslid van het D&INetwork geven deze leden aan dat men akkoord is met de hoogte en de wijze van vast stellen van het aantal fte’s waarop de contributie-toeslag betrekking zal hebben. Voor de berekening van het aantal fte’s wordt uitgegaan van de uitgangspunten geformuleerd onder artikel 6 va dit reglement.

6. Definitie van een fte:

  • Fte staat voor fulltime-equivalent. Fte is een rekeneenheid waarmee de omvang (in werkuren) van een functie of de personeelssterkte van een onderneming wordt uitgedrukt. Fte is altijd een getal tussen de 0 en 1, waarbij 1 fte overeenkomt met een voltijdse functie. Dit betekent dat een medewerker een volledige werkweek werkt.
  • Voor de berekening van de fte-toeslag voor bedrijfslidmaatschappen die gekoppeld zijn aan data-analytics en onderzoekbureaus wordt uitgegaan van het aantal werknemers dat op de payroll staat bijeen data-analytics of onderzoekbureau.

Amsterdam, 3 november 2023