Ons Fairdata keurmerk

MET HET FAIR DATA KEURMERK IS DATA EN PRIVACY IN VERTROUWDE HANDEN

Fair Data is een keurmerk van Data & Insights Network (D&IN) dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Met het Fair Data keurmerk wil het D&IN consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. En dat is hard nodig want uit recent Europees onderzoek  blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens. Alleen organisaties die lid zijn van het D&IN, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft het D&IN de Fair Data gedragsregels opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument. In de gedragscode staan de tien gouden beloften aan de consument-respondent.

 

Voor organisaties

De hoeveelheid persoonlijke informatie die door bedrijven wordt verzameld, via allerlei digitale kanalen, is nog nooit zo groot geweest en zal alleen nog maar verder toenemen. Deze trend gaat niet aan de consument voorbij, zo blijkt uit onderzoek.

EU-inwoners geven aan bezorgd te zijn over hun persoonlijke gegevens, die gebruikt kunnen worden voor allerlei andere doelstellingen dan waarvoor de consument deze persoonlijk informatie heeft verstrekt.

Deze bezorgdheid vraagt om transparantie, zodat consumenten weten waar men aan toe is. Op dit moment is het voor de consument moeilijk om snel en gemakkelijk onderscheid te maken tussen een organisatie die op een transparante en ethische wijze met de persoonlijke data van de consument om wil gaan en een organisatie die dat niet doet. Er is geen speciaal logo of beeldmerk, waardoor de consument dat onderscheid kan maken. Door gebruik te maken van een nieuw speciaal voor dat doel ontwikkeld keurmerk kan de consument wel dat onderscheid maken en kiezen aan wie hij/zij wel of juist niet persoonlijke informatie zal vertrekken. Daarom introduceert het D&IN, het expertise Center voor data, analytics en Research, het nieuwe keurmerk Fair Data.

Organisaties kunnen met dit keurmerk laten zien dat zij transparant en ethisch met data om gaan. Deze Fair Data companies zullen nooit zonder toestemming van de consument de verkregen informatie voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de consument die gegevens heeft verstrekt. In gevallen dat het niet mogelijk is om die toestemming redelijkerwijze te verkrijgen zal een Fair Data company de consument zo goed als mogelijk informeren over het gebruik van de verkregen informatie.

Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door data, analytics en research organisaties die lid zijn van het D&IN. Het voeren van dit keurmerk op de uitingen van deze organisaties geeft aan dat zij werken volgens de tien gouden regels van het Fair Data keurmerk voor  data en analytics.

Onderzoekorganisaties die lid zijn van het D&IN hebben ook de gedragscode voor data en insights de in 2023 goedgekeurde de gedragscode voor data en insights ondertekend. Deze code heeft een bindend karakter voor de onderzoekorganisaties en de onderzoekers die bij die onderzoekorganisaties werkzaam zijn. Alleen deze onderzoekorganisaties mogen het Fair Data logo voeren.

D&IN-leden die willen uitstralen dat zij een Fair Data company zijn kunnen het logo aanvragen voor hun uitingen door een mail te sturen naar info@dinetwork.nl.

  • Gebruik keurmerk
  • Onterecht gebruik
  • Meer informatie Fair Data
  • Marketing – en salesorganisaties
  • Fair Data op basis van

Welke organisaties mogen het keurmerk gebruiken?

Wat gebeurd er bij een vermoeden van onterecht gebruik van het Fair Data keurmerk?

Waar kan ik meer informatie krijgen over Fair Data?

Kunnen marketing – en salesorganisaties ook het Fair Data keurmerk uitdragen?

Waarop is het Fair Data concept gebaseerd?

Kunnen marketing – en salesorganisaties ook het Fair Data keurmerk uitdragen?

Insights, research en analytics organisaties die lid zijn van D&IN, hebben de door de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) de 2010 goedgekeurde integriteitscode ondertekend. Deze code is ook gepubliceerd in de Staatscourant en heeft een bindend karakter voor de Insights, research en analytics organisaties en de onderzoekers die bij deze organisaties werkzaam zijn. Alleen deze onderzoeksorganisaties mogen het Fair Data logo voeren.

Het is mogelijk dat Insights, research en analytics organisaties ten onrechte gebruik maken van het Fair Data keurmerk of het Fair Data logo wel voeren maar er niet naar handelen. In het laatste geval kan er een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke Integriteitscommissie onder leiding van een onafhankelijke jurist. Deze integriteitscommissie zal op basis van hoor en wederhoor de klacht onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek kunnen er sancties aan dat bureau worden opgelegd. In het slechtste geval kan het bureau geroyeerd worden als lid van D&IN en zal de klacht worden doorgespeeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Organisaties die ten onrechte het Fair Data keurmerk uitdragen zullen worden vervolgd op basis van de uitspraak van de onafhankelijke raad van Toezicht.

Het Fair Data principle is een initiatief van D&IN. D&IN beheert dit initiatief en op deze website is meer informatie te vinden over Fair Data.

Alleen Insights, research en analytics organisaties die onderzoek uitvoeren volgens de richtlijnen van de Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics en de integriteitscode van de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn gerechtigd het Fair Data keurmerk te voeren. Indien een organisatie zowel onderzoek doet als sales- en marketingactiviteiten mag die organisatie het Fair Data logo niet gebruiken voor die sales- en marketingactiviteiten. Een strikte scheiding van deze activiteiten is verplicht. Indien een organisatie zich daar niet aan houdt kan uiteindelijk royement volgen. Als de inhoud van de klacht daar aanleiding voor geeft zal deze ook worden doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Fair Data concept is gebaseerd op door de analytics & research branche ontwikkelde standaarden en normen. Deze normen komen enerzijds voort uit bestaande wet- en regelgeving en anderzijds voort uit door de branche aan zichzelf op gelegde zelfregulering. De volgende basisdocumenten die aan het Fair Data concept ten grondslag liggen:

10 Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics

Regel 1

Wij hanteren en respecteren de Fair Data gedragsregels, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.

Regel 2

Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat over of de Fair Data gedragsregels zijn nageleefd.

Regel 3

Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

Regel 4

Wij zullen persoonsgegevens, die bij het uitvoeren van marktonderzoek en data-analyse worden gebruikt, nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Regel 5

Wij zullen bijzondere persoonsgegevens* alleen met uw toestemming verzamelen.

* Bijzondere gegevens zijn de gegevens genoemd in artikel 16 Wbp: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Regel 6

Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de D&IN-richtlijnen voor databeveiliging in acht.

Regel 7

Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

Regel 8

Wij zullen als uitgangspunt nemen dat uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse in de rapportage altijd anoniem zijn, omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelbaar en deduceerbaar zullen zijn.

Regel 9

Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen opnemen, in de rapportages van het marktonderzoek en de data-analyse, met uw ondubbelzinnige toestemming.

Regel 10

Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data gedragsregels.

Weet meer en
Weet het eerder

Als lid heb je toegang tot een schatkamer aan kennis en kun je altijd bellen voor advies of vragen.

Sluit je aan