Posts Categorized: Wetgeving

Nieuwe Europese AI-Wetgeving: Wat Betekent Dit Voor Jou?

Op 13 juni 2024 hebben de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie het voorstel voor een nieuwe verordening ondertekend die geharmoniseerde regels invoert voor kunstmatige intelligentie (AI) binnen de Europese Unie, bekend als de AI-wet. Classificatie van AI-systemen De AI Act volgt een risicogebaseerde benadering en verbiedt specifieke AI-praktijken

Onderzoek naar Concurrentievervalsing door Zelfstandige Bestuursorganen: PVV dient Motie in

Op 11 juni werd tijdens een debat over marktwerking bijgaande motie door de PVV ingediend. Deze motie was mede ingegeven op aandringen van het Data & Insights Network, dat al jaren “strijd” levert tegen het CBS en opkomt voor de belangen van de onderzoekbureaus. Die ondervinden heel veel schade door de commerciële activiteiten van het

GESPREK MET NSC TWEEDE KAMER LID FEMKE ZEEDIJK

Dinsdag 11 juni j.l. had ik een goed gesprek met Femke Zeedijk, Tweede Kamerlid voor NSC, over de voortdurende pogingen van het CBS om meer opdrachten op een “legale” manier uit de markt te trekken. Deze opdrachten worden nu veelal door private onderzoeksbureaus uitgevoerd. Momenteel mag het CBS alleen opdrachten van private partijen aannemen tot

Relevante data en insights punten uit het regeerakkoord

Op 15 mei werd  het Hoofdlijnenakkoord gepubliceerd van het nieuwe kabinet, na instemming door de onderhandelende fracties in de Tweede Kamer. Onderstaand de belangrijkste elementen uit het akkoord voor onze Data en Insights sector.  Noot: onderwerpen die nog niet in het hoofdakkoord staan, zal/kan nog worden ingevuld door de (vak-)minister in het nog op te

SCRAPING BIJNA ALTIJD ILLEGAAL VOLGENS DE AP

Wat is scraping Scraping is het automatisch verzamelen en opslaan van informatie van het internet. Bij scraping ‘schraapt/graast’ een computerprogramma automatisch gegevens van het internet. Bijvoorbeeld door sociale media te scannen. Met scraping worden bijna altijd persoonsgegevens verzameld. Daardoor ontstaan privacyrisico’s. Met scraping kunnen in korte tijd persoonsgegevens van heel veel mensen worden verzameld. De informatie

LEI-registratie voor marktonderzoekbureaus en/of softwareleveranciers?

1. LEI registratie Als een ICT dienstverlener diensten verleent aan een financiële organisatie dan is de DORA regelgeving en LEI registratie van toepassing. Welke maatregelen de ICT dienstverlener dient te treffen, zijn afhankelijk van de aard van de ICT dienstverlening. Het zal duidelijk zijn dat de eisen aan een platform om klanttevredenheid te meten binnen

Vernieuwing Handelsregister streeft naar privacy en veiligheid voor ondernemers

Het gebruik van het handelsregister voor het trekken van steekproeven voor B-t-B onderzoek staat onder druk. Er wordt nu gewerkt aan voorstellen om het handelsregister voor marketing  doeleinden te verbieden. Er wordt in de huidige plannen geen uitzondering gemaakt voor statistisch onderzoek, zoals dat in de AVG en in andere wetgeving wel is gebeurd. Het

Nederlands verbod op telemarketing

De Nederlandse regering is in gesprek met de EU-Commissie om lidstaten in staat te stellen huis-aan-huisverkoop en telemarketing te verbieden. D&IN heeft deze kwestie bij EFAMRO aangekaart. EFAMRO, ESOMAR en D&IN hebben een beleidsstandpunt verstrekt aan het Nederlandse kabinet en de EU-commissie waarin bezorgdheid wordt geuit over de mogelijke gevolgen voor teleonderzoek en huis-aan-huis onderzoek

Leeftijd van kinderen en hun bevoegdheden bij statistisch onderzoek

De AVG voorziet in richtlijnen voor statistisch onderzoek onder 13-16 jarigen en voor 16 plussers. Aandachtspunt is dan ook vooral de groep van 11-13 jarigen, omdat daar geen regeling voor is in de AVG, GDPR en Uavg. Het Data en Insights Network (en haar voorgangers) heeft wel een procedure voor statistisch onderzoek onder deze doelgroep. Statistisch

Normvraagstelling Gouden Standaard gewijzigd

Na jaren van relatieve stabiliteit in de opzet van de Gouden Standaard zijn er momenteel wat wijzigingen op komst. Om voorbereid te zijn op deze wijzigingen zijn deze al verwerkt in de Normvraagstelling. Een deel van de wijzigingen is het resultaat van veranderende opvattingen in de maatschappij over gender, migratie en huishoudsamenstelling. Na een lezingenmiddag